สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ ร่วมกับสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรับสมัคร และรับชำระเงินผู้ประกันตนมาตรา 40 ด้วยระบบ VPN (Virtual Private Network) ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

15 ธันวาคม 2561

       สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์สารนิเทศ ร่วมกับสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรับสมัครและรับชำระเงินผู้ประกันตนมาตรา 40 ด้วยระบบ VPN (Virtual Private Network) ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ