นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 23/2561

15 ธันวาคม 2561

     นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)  ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้

1.อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562
2 อนุมัติกันเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ไว้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในปี 2562 
3.รับทราบรายงานผลการจัดทำแผนการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชำระ กองทุนประกันสังคม