พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย พร้อมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น และเพชรบูรณ์

15 ธันวาคม 2561

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย พร้อมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น และเพชรบูรณ์ โดยได้กำชับให้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน (3A) ในปี 2562 ให้เป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเครือข่ายแรงงานในพื้นที่ในรูปแบบประชารัฐ และมีแผนปฏิบัติการร่วมกันในลักษณะ One Plan โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย