สำนักงานประกันสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) รุ่นที่ 2

15 ธันวาคม 2561

สำนักงานประกันสังคม  โดยกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 การจัดทำโครงการนี้เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมให้สอดคล้องกับบริบทและสภาวการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานประกันสังคมในอนาคต ณ ห้องแซฟไฟร์ 203 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี