นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาคมประกันสังคมอาเชียน (ASEAN Social Security Association: ASSA)

21 พฤศจิกายน 2561

         นางสาวดวงพร  พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาคมประกันสังคมอาเชียน (ASEAN 
Social Security Association: ASSA) โดยมี นายสมศักดิ์ คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯให้การต้อนรับ พร้อมร่วมอบรมในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพื่อเรียนรู้กระบวนการพื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆร่วมกัน และมีการพึ่งพากันระหว่างประเทศสมาชิกประกันสังคมอาเซียน 
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี