นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา 40 ประจำปี 2561

21 พฤศจิกายน 2561

     นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา 40 ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประกันสังคม มาตรา 40 ทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ กลยุทธ์ 
และการรณรงค์การทำงานเชิงรุก ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของการทำงาน เพื่อสู่แรงงานอิสระทั่วประเทศ ตามนโยบาย
หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร