สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดอบรมโครงการ Design Thinking รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561

21 พฤศจิกายน 2561

       สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดอบรมโครงการ Design Thinking รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้กระบวนความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพการทำงานที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร เข้าใจปัญหาได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้แก้ไขปัญหาตรงประเด็น และเข้าถึงวิธีการคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่ ที่ต้องรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อตนเองและองค์กร บรรยายโดย อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์ และคณะ ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม