พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์รายการ สถานีประชาชน ในประเด็น “เพิ่มสิทธิประโยชน์ กองทุนเงินทดแทนให้ผู้ประกันตน”

16 พฤศจิกายน 2561

    พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์รายการ สถานีประชาชน ในประเด็น “เพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนให้ผู้ประกันตน”  โดยมีสาระสำคัญคือ พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้ ส่งผลให้ลูกจ้างมีหลักประกันชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนนายจ้างก็จะได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราเงินเพิ่ม ภายใต้การบริหารกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เสริมสร้างสังคมประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   

     ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างความมั่นคง ให้ประชาชนของประเทศมีหลักประกันในชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีสำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนดูแลแรงงานซึ่งมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ แรงงานในระบบจำนวนประมาณ 12 ล้านคน และแรงงานนอกระบบซึ่งมีอยู่ประมาณ 22 ล้านคน ให้ได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน  2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ