ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 40

08 กุมภาพันธ์ 2561

ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นคำขอฯ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
 2. ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ 
 3. เมื่อผู้ประกันตนได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมให้รับเงินประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนจะต้องรับเงินภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่รับภายในกำหนด ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน 

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้

กรณีทุพพลภาพ

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้

กรณีตาย

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 2. สำเนามรณบัตร
 3. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ

กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ 

      กรณีผู้ประกันตนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้

     กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 2. สำเนามรณบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรรับเงินบำเหน็จชราภาพ
 4. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา (ถ้ามี)
 5. สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร

การขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้า

ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้าได้ในกรณี ดังนี้

 1. ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
 2. ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 3. ผู้ประกันตนแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับเงินสมทบคืน มีดังนี้

กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ
 2. สำเนามรณบัตร
 3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา
 4. สำเนาสูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน
 5. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
 6. เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็น

กรณีได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 และกรณีผู้ประกันตนแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ 

ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)