ประกาศเปลี่ยนแปลง-ยกเลิก

 วันที่ประกาศ  รายการ
31-01-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐานงานประกันสังคม จากรูปแบบกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามาตรฐานภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC) (Hardware) โดยวิธีคัดเลือก
08-01-2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-01-2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-12-2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 71 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-12-2560 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-12-2560 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 และอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2561
13-12-2560 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-12-2560 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 < 1 2