ประกาศเปลี่ยนแปลง-ยกเลิก

 วันที่ประกาศ  รายการ
02-01-2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวิธีกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขต 2
18-12-2561 จ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2561 ประกวดราคาจ้างจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-11-2561 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-11-2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 9 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิฑุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-10-2561 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วารสารประกันสังคม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-09-2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-09-2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-09-2561 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
06-09-2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำสุขาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวิะีปีะกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-08-2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-08-2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-08-2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-07-2561 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-05-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-04-2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
13-03-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
22-02-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ
14-02-2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ ประจำปี ๒๕๖๑
12-02-2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 ธ.ค 60
  ประกาสสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลว 13 ธ.ค.2560.pdf
 1 2 >