ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
20-03-2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ.pdf
20-03-2561 - 23-03-2561
16-03-2561 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561.pdf
16-03-2561 - 21-03-2561
15-03-2561 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
15-03-2561 - 20-03-2561
20-02-2561 ประกวดราคาจ้างทำป้ายชื่ออาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ป้ายชื่ออาคาร.pdf
20-02-2561 - 23-02-2561
16-02-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  มอบสุข.pdf
16-02-2561 - 21-02-2561
09-02-2561 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2561.pdf
09-02-2561 - 14-02-2561
02-02-2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ.pdf
02-02-2561 - 07-02-2561
19-12-2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ภายในสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนไฟไหม้.pdf
19-12-2560 - 22-12-2560
13-12-2560 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดและเงื่อนไขจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม.pdf
13-12-2560 - 18-12-2560
06-12-2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  blank.xls , แบบแปลน.pdf , รายการประมาณราคา.pdf , รายละเอียดแบบรูปรายงานก่อสร้าง.pdf
06-12-2560 - 12-12-2560
06-12-2560 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  ขอบเขตของงาน.pdf
06-12-2560 - 12-12-2560
06-12-2560 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
  เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf , รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมารักษาความสะอาด.pdf
15-12-2560 - 18-12-2560
04-12-2560 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมารักษาความสะอาด.pdf
04-12-2560 - 08-12-2560
04-12-2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2561
  รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงฯ.pdf
04-12-2560 - 08-12-2560
 < 1 2 3