ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
12-12-2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง
11-12-2561 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมกลุ่มพื้นที่จังหวัด 14 กลุ่มพื้นที่จังหวัด
11-12-2561 เช่าระบบปฏิบัติการ OS/390
11-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
11-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมกรณีว่างงาน
11-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชื่อมโยงระบบ NCH (National Clearing House)
11-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
11-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ
07-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมตามมาตรา ๔๐
07-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน
06-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
06-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปีี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-12-2561 จ้างพิมพ์บัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว จำนวน 150,000 ใบ
03-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
03-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-11-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-11-2561 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 12 รายการ
29-11-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
29-11-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-11-2561 เช่าโปรแกรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch
 < 1 2 3 4 >  Last ›