ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
12-12-2560 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12-12-2560 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2560 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุม สัมมนา ฝึกอบรมงานประกันสังคม สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนแบบทางไกล
08-12-2560 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-12-2560 จัดซื้อวัสดุช่างและไฟฟ้า จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-12-2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-12-2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และอาคารเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-12-2560 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07-12-2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาโปรแกรม View Direct for OS/390
07-12-2560 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคม มาตรา 40 ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2560 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2560 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๙๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-12-2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2561
01-12-2560 จ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
01-12-2560 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมกลุ่มพื้นที่จังหวัด 14 กลุ่มพื้นที่จังหวัด
25-11-2560 เช่าใช้อินเตอร์เน็ต กองบริหารการลงทุน
25-11-2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารประจำปี 2561 (ฮิตาชิ)
‹ First  < 34 35 36