ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
02-01-2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ปี 2562 โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
28-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ สำนักงานประกันสังคม โดยวิธีคัดเลือก
28-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน โดยวิธีคัดเลือก
28-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
28-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ โดยวิธีคัดเลือก
28-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน โดยวิธีคัดเลือก
28-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง
28-12-2561 เช่าระบบปฏิบัติการ OS/390
28-12-2561 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมกลุ่มพื้นที่จังหวัด 14 กลุ่มพื้นที่จังหวัด
28-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
28-12-2561 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
28-12-2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม
28-12-2561 บำรุงรักษาโปรแกรม View Direct for OS/390
28-12-2561 บำรุงรักษาโปรแกรม Sapiens ObjectPool
28-12-2561 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์บริการอิเล็กทรอนิกส์
28-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐานงานประกันสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC)
28-12-2561 สมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทุน
28-12-2561 สมัครสมาชิกระบบบริการข้อมูลกองทุนรวม
28-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) โดยวิธีคัดเลือก
 1 2 3 >  Last ›