ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
12-06-2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,250 KVA (Standby Rated) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและชุดควบคุมการทำงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-06-2561 - 28-06-2561
( )
29-06-2561 - 29-06-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-07-2561
05-06-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประเมิน ชั้น L สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf แบบ ปร.pdf แบบเปล่า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-06-2561 - 12-06-2561
( )
13-06-2561 - 13-06-2561
( 08:30 - 16:30 )
14-06-2561
28-05-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-05-2561 - 05-06-2561
( )
06-06-2561 - 06-06-2561
( 08:30 - 16:30 )
07-06-2561
02-05-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกันสังคมผ่านระบบ SMS ของโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor SMS ของโทรศัพท์มือถือ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-05-2561 - 09-05-2561
( )
10-05-2561 - 10-05-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-05-2561
02-05-2561 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล จำนวน 7 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-05-2561 - 09-05-2561
( )
10-05-2561 - 10-05-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-05-2561
17-04-2561 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-04-2561 - 01-05-2561
( )
02-05-2561 - 02-05-2561
( 08:30 - 16:30 )
03-05-2561
17-04-2561 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วารสารประกันสังคม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor วารสารประกันสังคม ประจำปี 2561.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-04-2561 - 16-05-2561
( )
17-05-2561 - 17-05-2561
( 08:30 - 16:30 )
18-05-2561
04-04-2561 การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  tor กระดาษ a4.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-04-2561 - 10-04-2561
( )
11-04-2561 - 11-04-2561
( 08:30 - 16:30 )
12-04-2561
03-04-2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-04-2561 - 16-04-2561
( )
17-04-2561 - 17-04-2561
( 08:30 - 16:30 )
18-04-2561
30-03-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานกันซึมดาดฟ้า 4 อาคาร (อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว อาคารอำนวยการ อาคารอเนกประสงค์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torกันซึมดาดฟ้า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-03-2561 - 19-04-2561
( )
20-04-2561 - 20-04-2561
( 08:30 - 16:30 )
23-04-2561
26-03-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาซื้อและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-03-2561 - 03-04-2561
( 08:30 - 16:30 )
04-04-2561 - 04-04-2561
( 08:30 - 16:30 )
05-04-2561
23-03-2561 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-03-2561 - 09-04-2561
( )
10-04-2561 - 10-04-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-04-2561
23-02-2561 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  บันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2561.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-02-2561 - 15-03-2561
( )
16-03-2561 - 16-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
20-03-2561
20-02-2561 การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-02-2561 - 20-02-2561
( )
26-02-2561 - 26-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
26-02-2561
20-02-2561 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-02-2561 - 01-03-2561
( )
02-03-2561 - 02-03-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-03-2561
09-02-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบสายสัญญาณ TV ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ระบบควบคุมไฟฟ้า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-02-2561 - 18-02-2561
( 15:56 )
19-02-2561 - 19-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
20-02-2561
09-02-2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-02-2561 - 18-02-2561
( )
19-02-2561 - 19-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
20-02-2561
31-01-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 อาคาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-01-2561 - 07-02-2561
( )
08-02-2561 - 08-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
09-02-2561
29-01-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาซื้อ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-01-2561 - 12-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
13-02-2561 - 13-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
14-02-2561
25-01-2561 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-01-2561 - 01-02-2561
( )
02-02-2561 - 02-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
05-02-2561
 < 1 2 3 4 >