ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
25-12-2561 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-12-2561 - 03-01-2562
( )
04-01-2562 - 04-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
07-01-2562
25-12-2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่อกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้าและระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-12-2561 - 03-01-2562
( )
04-01-2562 - 04-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
07-01-2562
25-12-2561 จ้างเหมาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-12-2561 - 03-01-2562
( )
04-01-2562 - 04-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
07-01-2562
20-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-12-2561 - 27-12-2561
( )
28-12-2561 - 28-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-01-2562
20-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-12-2561 - 27-12-2561
( )
28-12-2561 - 28-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-01-2562
20-12-2561 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-12-2561 - 27-12-2561
( )
28-12-2561 - 28-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-01-2562
20-12-2561 ปรระกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-12-2561 - 27-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
28-12-2561 - 28-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
01-01-2562
17-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 และอาคารเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2562.pdf รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2562.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-12-2561 - 24-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
25-12-2561 - 25-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
26-12-2561
14-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ทำความสะอาด สปส .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-12-2561 - 01-01-2562
( )
02-01-2562 - 02-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
03-01-2562
14-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-12-2561 - 23-12-2561
( )
24-12-2561 - 24-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
25-12-2561
14-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torสวนหย่อม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-12-2561 - 23-12-2561
( )
24-12-2561 - 24-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
25-12-2561
13-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2562 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด.pdf รายละเอียด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-12-2561 - 20-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
21-12-2561 - 21-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
24-12-2561
07-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
  ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ .pdf ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-12-2561 - 17-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
18-12-2561 - 18-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
19-12-2561
27-11-2561 ประกาศสานักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทาความสะอาดที่ทาการสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ และอาคารเก็บเอกสาร ประจาปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดแนบท้ายฯ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-11-2561 - 06-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
27-11-2561 - 07-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-12-2561
13-11-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ชั้น 7 สำนักตรวจสอบ สำนักสิทธิประโยชน์ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ัว ด้วยวิธีประกวดคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น7.pdf แบบ ปร ชั้น7.pdf แบบเปล่า ชั้น7.pdf แปลน ชั้น7.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-11-2561 - 27-11-2561
( )
28-11-2561 - 28-11-2561
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2561
13-11-2561 ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  เอกสารประกวด.pdf ประกาศประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-11-2561 - 20-11-2561
( 08:30 - 16:30 )
21-11-2561 - 21-11-2561
( 08:30 - 16:30 )
22-11-2561
30-10-2561 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor จัดนิทรรศการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-10-2561 - 06-11-2561
( )
07-11-2561 - 07-11-2561
( 08:30 - 16:30 )
08-11-2561
25-10-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-10-2561 - 29-10-2561
( 08:30 - 17:00 )
30-10-2561 - 30-10-2561
( 08:30 - 17:00 )
31-10-2561
09-10-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf ตัวอย่างทะเบียนคุม.pdf ตัวอย่างใบแจ้งการประเมิน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-10-2561 - 17-10-2561
( )
18-10-2561 - 18-10-2561
( 08:30 - 16:30 )
19-10-2561
20-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf งวดงานที่ส่งมอบ.zip ตัวอย่างแฟ้ม.zip ตัวอย่างแบบพิมพ์.zip
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-09-2561 - 27-09-2561
( )
28-09-2561 - 28-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
01-10-2561
 1 2 3 >  Last ›