รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการปฏิบัติงาน  ค้นหา

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2560

รายงานการศึกษาประเด็นจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558)

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2555