แจ้งการมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

25 ธันวาคม 2561

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
มารายงานตัวเพิ่มเติม ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล