ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ปีที่ 2

24 ตุลาคม 2561

ตามที่ สำนักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 ปี เข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมปีที่ 2 นั้น

บัดนี้ สำนักงานประกันสังคมขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานโครงการดังกล่าวฯ รายชื่อตามไฟล์ที่แนบ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวกับสำนักงานประกันสังคมในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานประกันสังคม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการสำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0 2956 2133 - 4 , 2147