ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก

18 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ (จังหวัดปทุมธานี) รายละเอียดตามเอกสารแนบ