ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

25 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานประกันสังคม ลำดับที่ ๑ - ๕ มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม