ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

11 กันยานยน 2561

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานประกันสังคม ลำดับที่ ๑ - ๗ มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม