ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

05 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานประกันสังคม ลำดับที่ ๑ - ๓ มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม