ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

18 ธันวาคม 2561

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวในวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ