ประกาศสปส. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสงคม ปีที่ 2

17 ตุลาคม 2561

สำนักงานประกันสังคมขอประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ปีที่ 2 และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ