ข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีผุู้สอบแข่งขันได้ฯ

17 กันยานยน 2561

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลำดับที่ ๕๕, ๕๖ มารายงานตัวเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล