ประกันสังคม ให้สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน เลือกใช้สิทธิการรักษาได้แล้ววันนี้ !!

20 ธันวาคม 2560

ประกันสังคม ให้สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน เลือกใช้สิทธิการรักษาได้แล้ววันนี้ !!

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนเลือกใช้สิทธิการรักษาได้แล้ว  ระหว่างสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิบริการสาธารณสุข ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แจงว่าสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ณ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบันและนโยบายกระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มในสังคมได้มีอาชีพ มีรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการให้มีความทัดเทียมกันในทุกๆ สิทธิ อันส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ สำนักงานประกันสังคมในฐานะที่มีภารกิจในการดูแลและให้ความช่วยเหลือคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนให้ได้รับความสะดวกตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม รวมถึงสามารถเข้าถึงการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ อีกทั้งยังดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมอย่างครบถ้วน ได้แก่ เงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด  
          นายสุรเดช กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้คนพิการในระบบประกันสังคมสามารถแสดงความประสงค์  เลือกขอใช้สิทธิสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม หรือใช้สิทธิในสถานพยาบาลตามโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนที่ประสงค์เลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมสามารถกรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) ระบุชื่อสถานพยาบาล และยื่นแบบฯ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือยื่นแบบฯ ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กรณีสำนักงานประกันสังคมได้รับแบบเลือกสถานพยาบาลฯ (สปส.9-02) ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ของเดือนใดก็ตามจะกำหนดสิทธิในการบริการทางการแพทย์เป็นวันที่ 16 ของเดือนนั้น และหากสำนักงานประกันสังคมรับแบบฯ ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน จะกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาดังกล่าว ได้ที่สำนักงานประกันสังคมปีละหนึ่งครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี และสำหรับคนพิการที่เลือกใช้สิทธิสถานพยาบาลประกันสังคมและมีความจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือพิสูจน์ทราบว่ามีการเลือกสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนนั้นไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล ที่ได้รับสิทธิสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปีได้ โดยให้แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน
          เลขาธิการ สปส. กล่าวในตอนท้ายว่า คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับสิทธิการรักษาสามารถสอบถามสิทธิได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ได้ ซึ่งพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่มีข้อสอบถามปัญหานอกเหนือจากระบบประกันสังคม สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ และสายด่วน สปสช. 1330