ประกันสังคม แจงกรณีเจ้าหน้าที่ สปส.อมเงินชราภาพของผู้ประกันตน

20 ธันวาคม 2560

ประกันสังคม แจงกรณีเจ้าหน้าที่ สปส.อมเงินชราภาพของผู้ประกันตน

          สำนักงานประกันสังคม แจงกรณีข่าวผู้ประกันตนถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมอมเงินชราภาพ ขณะนี้ตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดทางวินัยร้ายแรงถึงไล่ออก ด้านเลขาฯประกันสังคมเผยพร้อมเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจ สปส.มีการดูแลเงินของผู้ประกันตน ที่ส่งเงินสมทบเข้ามาทุกๆ เดือนอย่างดีที่สุด กำชับเจ้าหน้าที่เน้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง 
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชน กรณีที่ได้เสนอข่าวเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุจริตเงินออมชราภาพของผู้ประกันตน โดยมีพฤติกรรมนำธนาณัติของผู้ประกันตนไปกระทำการบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกระบวนการจ่ายธนาณัติ และนำธนาณัติดังกล่าวไปเบิกเงินกับที่ทำการไปรษณีย์ จากนั้นนำเงินที่ได้ไปเป็นของตนเอง ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเรื่องดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการดำเนินการ  ทั้งในทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัยแล้ว และได้มีการสอบสวนอย่างเร่งด่วน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และพบเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทุจริตจริง ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 และวันที่ 7, 8 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมารวมทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องภายหลัง  และเป็นข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต และต้องคืนเงินให้ผู้ประกันตนทุกคนด้วย สำหรับเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการสำนักงานประกันสังคม หากพบว่ามีการทุจริตเช่นกรณีนี้หรือกรณีอื่นๆ ทุกคน ต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย อย่างเด็ดขาดทุกคน อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมได้มีการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการหยิบจับเงิน แต่ในกรณีดังกล่าวมีการสั่งจ่ายเงินเป็นไปรษณีย์ธนาณัติให้ผู้ประกันตนแล้ว แต่ผู้ประกันตนไม่ได้รับก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รับเงินไปได้อย่างไรด้วย ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมพร้อมที่จะเยียวยาผู้ประกันตนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
          เลขาธิการ สปส.กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจ สำนักงานประกันสังคมมีการดูแลเงินของผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเข้ามาทุกๆ เดือนอย่างดีที่สุด ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ได้กำหนด Zero Corruption โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานประกันสังคมได้มี “โครงการสำนักงานประกันสังคมใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น” ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติตัวอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง