โทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมให้คำปรึกษาสอบถามข้อมูลแล้ว

20 ธันวาคม 2560

โทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมให้คำปรึกษาสอบถามข้อมูลแล้ว 

          สำนักงานประกันสังคม ยึดมั่นการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อผู้ประกันตน จัดเต็มโทรศัพท์สายด่วน 1506 รองรับบริการสอบถามข้อมูลประกันสังคม พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 13 ธ.ค.60
          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการยกระดับระบบโทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้สามารถเป็นเครือข่ายหลักและเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์สายด่วนอื่นของกระทรวงแรงงานได้ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษาแนะนำ รับข้อร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน โดยสามารถให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ และแนะนำข้อปฏิบัติให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยกระดับสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงแรงงานให้มีมาตรฐานระดับสากล ดำเนินการขับเคลื่อนด้วยกลไก “ประชารัฐ” ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสอดรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน (E-Services) อีกด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงระบบการให้บริการสายด่วน 1506 โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สายด่วน 1506 จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว ไว้ให้บริการ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คอยตอบข้อซักถามปัญหาประกันสังคมและรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงและการติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถโต้ตอบข้อสอบถามได้ทันทีโดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน โดยจัดให้มีช่องทางในการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมได้ในช่องทางต่างๆได้แก่ ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website ประกันสังคม ,ช่องทาง Social media ได้แก่ Facebook /ssofanpage 
          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคม ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ ให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เข้ามามีส่วนในการให้บริการ อีกทั้งมีการศึกษารูปแบบบริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวล้ำในยุคดิจิตอลในปัจจุบัน โดยคำนึงและยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เป็นสำคัญ