ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐

20 ธันวาคม 2560

รูปแบบแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมที่ทำให้สุขภาพช่องปากและฟันของผู้ประกันตนดีขึ้น

รายละเอียดประกอบด้วย 

๑.    หนังสือถึงหน่วยงาน                                 *รอแนบไฟล์

 ๒.    ข้อกำหนดงานวิจัย (TOR)                         *รอแนบไฟล์

๓.    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ                     *รอแนบไฟล์

๔.    แบบเสนอโครงการวิจัย                              *รอแนบไฟล์

๕.    ร่างสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย                  *รอแนบไฟล์

(ทั้งนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดำเนินการโดยคณะทำงานการดำเนินงานวิจัยสำนักงานประกันสังคม มติของที่ประชุมคณะทำงานฯ ถือว่าสิ้นสุด)