ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม

02 ธันวาคม 2562

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

 

     สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยมีคณะที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งตามกรอบแนวทางการดำเนินงานมีการกำหนดให้ที่ปรึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ก่อนนำข้อมูลที่ได้มายกร่างยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)

โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในเดือนกันยายน 2561เพื่อรับทราบความคิดเห็น จุดเด่นและจุดด้อยของสำนักงานประกันสังคมในปัจจุบัน ความคาดหวังหรือประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนางานประกันสังคมในอนาคต โดยมี 6 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

                             กลุ่มที่ 1 ผู้แทนลูกจ้าง/ผู้ประกันตน

                             กลุ่มที่ 2 ผู้แทนนายจ้าง

                             กลุ่มที่ 3 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

                             กลุ่มที่ 4 ผู้แทนสื่อมวลชน

                             กลุ่มที่ 5 ผู้แทนจากธนาคารและพันธมิตรร่วมบริการ

                             กลุ่มที่ 6 ผู้แทนสถานพยาบาล

รายละเอียดสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF.)

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ คณะที่ปรึกษาฯ จึงได้จัดทำแบบสอบถามสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ผ่านระบบออนไลน์โดยขอความร่วมมือท่านแสดงความคิดเห็นดังนี้

 

กลุ่มผู้ประกันตน/ลูกจ้าง >>คลิกเพื่อไปแบบสำรวจ<<

กลุ่มนายจ้าง >>คลิกเพื่อไปแบบสำรวจ<<

กลุ่มสื่อมวลชน >>คลิกเพื่อไปแบบสำรวจ<<

กลุ่มสถานพยาบาล >>คลิกเพื่อไปแบบสำรวจ<<

กลุ่มธนาคาร >>คลิกเพื่อไปแบบสำรวจ<<