วิสัยทัศน์ พันธกิจ

02 ธันวาคม 2562

วิสัยทัศน์ (ปี 2558-2562)

     " ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน "


พันธกิจ (Mission)

  ภารกิจหลัก ปรากฏตามกฎกระทรวง 

     “ การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง ” 


ค่านิยม (Core Value)

 • CHANGEs
  • Creative  -  สร้างสรรค์
  • Helpful  -  เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ
  • Accountability  -  สำนึกรับผิดชอบ
  • Notable Leadership  -  เป็นผู้นำที่โดดเด่น
  • Go forward into the Digital World  -  ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอล
  • Expert & Ethics  -  เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม
  • Sacrifice  -  ทุ่มเท และเสียสละ