ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายพงษ์ศักดิ์ ศศิมหศักดิ์
ผู้ตรวจราชการกรม

นายพงษ์ศักดิ์ ศศิมหศักดิ์