ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม