ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม