ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม