ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนายสุทธิ สุโกศล
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน