ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนายอภิญญา สุจริตตานันท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง