ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนางเพชรรัตน์ สินอวย
รองปลัดกระทรวงแรงงาน