ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนายวิวัฒน์ ตังหงส์
รองปลัดกระทรวงแรงงาน