ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม