ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง