ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช
ผู้ตรวจราชการกระทรวง