ผู้บริหารกระทรวงแรงงานพ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง