ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนายจรินทร์ จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน