คณะกรรมการประกันสังคมผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข