คณะกรรมการประกันสังคมนายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข