คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และกรรมการ