คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ